ហ្វានម៉ូតូ?????

តើផ្នែកមួយនេះមានអ្វីសំខាន់?

ហេតុអីបានត្រូវពង្រឹងផ្នែកហ្វានម៉ូតូ?

នាងខ្ញុំឈ្មោះហេងសុផាណែត ជាជនជាតិខ្មែរ មានអាយុ ២៨ ឆ្នាំ ហើយមានបទពិសោធន៍ ៦ ឆ្នាំនៅក្នុងផ្នែកអប់រំ។

Follow Me On My Social Media.