កុមារនៅរយៈពេល៤ខែ

កុមារនៅរយៈពេល៤ខែ

ញញឹមដោយស្វ័យប្រវត្តជាពិសេសទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

មានចំណង់នៅក្នុងការលេងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនហើយអាចនិងយំនៅពេលដែលការលេងត្រូវបានបញ្ឈប់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ធ្វើត្រាប់តាមសកម្មភាពនិងទឹកមុខមួយចំនួនដូចជាការញញឹមឬការជ្រួញចញ្ចើម

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាប់ផ្តើមនិយាយប៉ប៉ាច់ប៉ប៉ោច

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

និយាយប៉ប៉ាច់ប៉ប៉ោចរួមជាមួយនិងការលេងទឹកមុខនិងការធ្វើត្រាប់តាមសំឡេងដែលធ្លាប់ឭ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ធ្វើត្រាប់តាមសកម្មភាពនិងទឹកមុខមួយចំនួនដូចជាការញញឹមឬការជ្រួញចញ្ចើម

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្ហាញឲ្យដឹងពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួននៅពេលដែលសប្បាយឬពិបាកចិត្ត

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្ហាញពីអារម្មណ៍ស្រលាញ់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ឈោងចាប់យករបស់លេងដោយប្រើតែដៃម្ខាង

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ប្រើភ្នែកនិងដៃរួមគ្នានៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយដូចជាភ្នែកមើលរបស់ដៃឈោងយក

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

តាមដានវត្ថុដែលមានចលនាពីភ្នែកមួយទៅភ្នែកមួយ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

មើលមុខជិត

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ស្គាល់មនុស្សនិងវត្ថុដោយគ្រាន់តែមើលពីចម្ងាយ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចរក្សាកឲ្យនឹងដោយមិនត្រូវការការគាំទ្រពីមនុស្សជុំវិញខ្លួន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចឈរបានដោយប្រើជើងរុញខ្លួនឡើងលើ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចក្រឡាប់ចុះឡើងបាន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចកាន់របស់លេងឬក៏គ្រវីគ្រវាត់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចចាប់វត្ថុដាក់ចូលមាត់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចសង្កត់កែងដៃដើម្បីងើបខ្លួន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Fill the form and see the results!

Your Baby at 4 Months KH

%%personality%%

%%description%%

%%personality%%

%%description%%

Loading...

របៀបនៃការលេងការរៀនការនិយាយការធ្វើសកម្មភាពនិងការធ្វើចលនាអាចផ្តល់នូវតម្រុយសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងការលូតលាស់របស់កុមារ។ តម្រុយសំខាន់ៗនៃការអភិវឌ្ឍទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលកុមារអាយុ៤ខែភាគច្រើនអាចធ្វើបាន។

កត់សម្គាល់ចំណុចសំខាន់ៗនៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកនៅរយៈពេលចុងក្រោយនៃអាយុ៤ខែ។តាមដានពីជំហាននៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកដើម្បីឲ្យដឹងពីសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់។