​កុមារនៅរយៈពេល៩ខែ

កុមារនៅរយៈពេល៩ខែ

អាចខ្លាចមនុស្សប្លែកមុខ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចយំតាមតែមនុស្សដែលធ្លាប់ស្គាល់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

មានរបស់លេងប្រចាំចិត្ត

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

យល់នៅពេលនិយាយថា ”អត់ទេ”

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្កើតសំឡេងប្លែកៗថ្មីៗដូចជា​​ ”ម៉ាម៉ា” និង​ ”ប៉ាប៉ា”

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ធ្វើត្រាប់តាមសំឡេងនិងកាយវិការរបស់អ្នកដទៃ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ប្រើម្រាមដៃចង្អុលទៅវត្ថុ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

តាមមើលចលនានៅពេលរបស់អ្វីមួយធ្លាក់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

តាមស្វែងរករបស់ដែលគាត់ឃើញអ្នកយកទៅលាក់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

លេងអ៊ូមវាក់អឺ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

យករបស់ដាក់ចូលមាត់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ឆ្លាស់ពីដៃមួយទៅដៃមួយទៀតដោយរលូន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ប្រើម្រាមដៃមេនិងដៃចង្អុលដើម្បីចាប់យកអ្វីមួយ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ងើបឈរដោយការតោងស្រវ៉ាកាន់របស់អ្វីមួយដើម្បីទប់ខ្លួន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចងើបអង្គុយ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អង្គុយបានដោយខ្លួនឯង

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

រុញទាញខ្លួនដើម្បីងើបឈរ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

វារ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Fill the form and see the results!

Your Baby at 9 Months KH

%%personality%%

%%description%%

%%personality%%

%%description%%

Loading...

របៀបនៃការលេងការរៀនការនិយាយការធ្វើសកម្មភាពនិងការធ្វើចលនាអាចផ្តល់នូវតម្រុយសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងការលូតលាស់របស់កុមារ។ តម្រុយសំខាន់ៗនៃការអភិវឌ្ឍទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលកុមារអាយុ៩ខែភាគច្រើនអាចធ្វើបាន។

កត់សម្គាល់ចំណុចសំខាន់ៗនៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកនៅរយៈពេលចុងក្រោយនៃអាយុ៩ខែ។តាមដានពីជំហាននៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកដើម្បីឲ្យដឹងពីសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់។