កុមារនៅរយៈពេល៦ខែ

កុមារនៅរយៈពេល៦ខែ

ចាប់ផ្តើមស្គាល់មុខមនុស្សជិតស្និទ្ធនិងដឹងថាអ្នកណាជាមនុស្សក្រៅផ្ទះ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្ហាញនូវអារម្មណ៍ចង់លេងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាពិសេសឪពុកម្តាយ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ឆ្លើយតបទៅកាន់អារម្មណ៍របស់មនុស្សជុំវិញខ្លូនហើយតែងតែសប្បាយរីករាយ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចូលចិត្តមើលខ្លួនឯងនៅមុខកញ្ចក់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ឆ្លើយតបជាមួយសំឡេងដោយការប្រើប្រាស់សំឡេង

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នានៅពេលនិយាយ​(អេ​អា​អូ)និងចូលចិត្តធ្វើសំឡេងម្នាក់ម្តងជាមួយឪពុកឬម្តាយ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ឆ្លើយតបនៅពេលដែលឮឈ្មោះរបស់ខ្លួន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្ហាញពីអារម្មណ៍ដូចជាការសប្បាយឬក៏តាងតឹងដោយការបញ្ចេញសំឡេង

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាប់ផ្តើមបង្កើតសំឡេងព្យញ្ជនៈដូចជា​ (ម ព ​​ប)

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាប់ផ្តើមសម្លឹងរបស់ជុំវិញខ្លួន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

យករបស់ដាក់ចូលមាត់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាប់ផ្តើមឆ្ងល់និងព្យាយាមឈោងចាប់យករបស់ដែលខ្ពស់ជាងខ្លួន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាប់ផ្តើមបញ្ជូនរបស់ពីដៃមួយទៅដៃមួយទៀត

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចក្រឡាប់ចុះឡើងបាន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចអង្គុយដោយមិនមានការទប់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចឈរដោយប្រើជើងទប់និងពេលខ្លះមានសភាពងីងើ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

យោលខ្លួនទៅមកពេលខ្លះវារទៅក្រោយមុននិងវារទៅមុខ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Fill the form and see the results!

Your Baby at 6 Months KH

%%personality%%

%%description%%

%%personality%%

%%description%%

Loading...

របៀបនៃការលេងការរៀនការនិយាយការធ្វើសកម្មភាពនិងការធ្វើចលនាអាចផ្តល់នូវតម្រុយសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងការលូតលាស់របស់កុមារ។ តម្រុយសំខាន់ៗនៃការអភិវឌ្ឍទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលកុមារអាយុ៦ខែភាគច្រើនអាចធ្វើបាន។

កត់សម្គាល់ចំណុចសំខាន់ៗនៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកនៅរយៈពេលចុងក្រោយនៃអាយុ៦ខែ។តាមដានពីជំហាននៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកដើម្បីឲ្យដឹងពីសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់។