​កុមារនៅអាយុ៥ឆ្នាំ

កុមារនៅអាយុ៥ឆ្នាំ

ចេះយល់ចិត្តមិត្រ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចង់ធ្វើអ្វីដូចមិត្រ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ភាគច្រើនយល់ស្របទៅនឹងវិន័យ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចូលចិត្តច្រៀងរាំនិងសម្តែង

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ស្គាល់ពីភេទប្រុសនិងភេទស្រី

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចដឹងពីអ្វីជាការពិតឬការប្រឌិត

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្ហាញពីឯករាជភាព

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ពេលខ្លះរឹងរូសពេលខ្លះសហការណ៍

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ដឹងពីការប្រើវេយ្យាករណ៍ងាយៗដូចជាអ្នកឬខ្ញុំ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

និយាយបានច្បាស់ល្អ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវដោយប្រើជាឃ្លាឃ្លោង

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ប្រាប់ពីឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋាន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

រាប់បានរហូតដល់លេខ១០ឡើងទៅ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

គូររូបភាពមនុស្សដោយមានសរីរាង្គយ៉ាងហោចណាស់៦

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចសរសេរលេខនិងអក្សរខ្លះៗ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចគូររូបធរណីមាត្រដូចជារង្វង់មូលត្រីកោណ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ដឹងពីមុខងារនៃរបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាលុយនិងអាហារ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ឈរជើងមួយបានយ៉ាងហោចណាស់១០វិនាទី

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

លោត

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចអាឡាត

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ប្រើសមឬស្រាបព្រា

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកដោយខ្លួនឯងបាន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

យោលទោងឬឡើងលើរបស់អ្វីមួយ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Fill the form and see the results!

Your Child at 5 Years KH

%%personality%%

%%description%%

%%personality%%

%%description%%

Loading...

របៀបនៃការលេងការរៀនការនិយាយការធ្វើសកម្មភាពនិងការធ្វើចលនាអាចផ្តល់នូវតម្រុយសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងការលូតលាស់របស់កុមារ។ តម្រុយសំខាន់ៗនៃការអភិវឌ្ឍទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលកុមារអាយុ៥ឆ្នាំភាគច្រើនអាចធ្វើបាន។

កត់សម្គាល់ចំណុចសំខាន់ៗនៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកនៅរយៈពេលចុងក្រោយនៃអាយុ៥ឆ្នាំ។តាមដានពីជំហាននៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកដើម្បីឲ្យដឹងពីសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់។