កុមារនៅអាយុ៤ឆ្នាំ

កុមារនៅអាយុ៤ឆ្នាំ

ចូលចិត្តធ្វើអ្វីថ្មីៗ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

លេងសំដែងជាតួម្តាយឬឪពុក

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាប់ផ្តើមមានគំនិតច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការលេងសម្ដែង

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចង់លេងជាមួយក្មេងដ៏ទៃជាពិសេសក្មេងដែលមានវ័យប៉ុនគាត់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

សហការណ៍ជាមួយក្មេងដ៏ទៃទៀត

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

មិនអាចប្រាប់ពីអ្វីជាការពិតឬជាការប្រឌិត

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

និយាយពីអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តឬមានចំណាប់អារម្មណ៍

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ដឹងពីការប្រើវេយ្យាករណ៍ងាយៗដូចជាអ្នកឬខ្ញុំ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចច្រៀងដោយការចង់ចាំ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចនិយាយរឿងនិទាន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចប្រាប់ពីឈ្មោះនិងនាមត្រកូលរបស់ខ្លួន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចប្រាប់ពីពណ៌និងលេខខ្លះៗ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

យល់ពីអត្ថន័យនៃការរាប់លេខ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាប់ផ្តើមយល់ពីម៉ោង

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាំផ្នែកខ្លះៗនៃរឿងនិទាន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

យល់ពីអត្ថន័យនៃភាពខុសគ្នានិងភាពដូចគ្នា

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

គូររូបភាពមនុស្សដោយមានសរីរាង្គចាប់ពី២​ដល់៤

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ប្រើកន្ត្រៃ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចលេងល្បែង

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ប្រាប់ពីអ្វីដែលគាត់គិតថានឹងកើតឡើងបន្ទាប់នៅពេលអានរឿងនិទាន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

លោតនិងឈរជើងមួយបានលើសពី២វិនាទី

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាប់ឬក៏វាយបាល់បាន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាក់​ កាត់ និង កិនម្ហូបបានដោយមានការមើលការខុសត្រូវពីមនុស្សធំ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Fill the form and see the results!

Your Child at 4 Years KH

%%personality%%

%%description%%

%%personality%%

%%description%%

Loading...

របៀបនៃការលេងការរៀនការនិយាយការធ្វើសកម្មភាពនិងការធ្វើចលនាអាចផ្តល់នូវតម្រុយសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងការលូតលាស់របស់កុមារ។ តម្រុយសំខាន់ៗនៃការអភិវឌ្ឍទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលកុមារអាយុ៤ឆ្នាំភាគច្រើនអាចធ្វើបាន។

កត់សម្គាល់ចំណុចសំខាន់ៗនៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកនៅរយៈពេលចុងក្រោយនៃអាយុ៤ឆ្នាំ។តាមដានពីជំហាននៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកដើម្បីឲ្យដឹងពីសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់។