កុមារនៅអាយុ៣ឆ្នាំ

កុមារនៅអាយុ៣ឆ្នាំ

ធ្វើត្រាប់តាមមនុស្សធំនិងមិត្រភក្តិ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្ហាញការស្រលាញ់ទៅកាន់មិត្រភក្តិរបស់ខ្លួន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចេះដាក់វេនគ្នានៅពេលលេងល្បែងអ្វីមួយ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភនៅពេលឃើញមិត្រភក្តិរបស់ខ្លួនយំ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

យល់ពីអ្វីដែលជារបស់ខ្លួននិងរបស់អ្នកដ៏ទៃ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ងាយស្រួលនៅក្នុងការបំបែកចេញពីម្តាយឬឪពុក

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចនឹងបង្ហាញពីអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ស្លៀកពាក់បានដោយខ្លួនឯង

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ធ្វើតាមបញ្ចាដែលមានពី២ទៅ៣ជំហាន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចប្រាប់ពីឈ្មោះនៃវត្ថុប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

យល់ពាក្យ​"នៅក្នុង" "នៅលើ" និង "នៅក្រោម"

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចប្រាប់ពីឈ្មោះអាយុនិងភេទ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចប្រាប់ពីឈ្មោះរបស់មិត្រភក្តិ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

និយាយពាក្យខ្ញុំយើងនិងអ្នក

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

និយាយភាសាដែលមនុស្សជុំវិញខ្លួនអាចយល់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចនិយាយដោយប្រើជាឃ្លាពី២​ទៅ៣

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចដឹងពីរបៀប្រើប្រាស់នៃរបស់នីមួយៗដូចជាដាក់ឡែវអាច ថ្លឹងជញ្ជីងជាដើម

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

លេងសំដែងជាមួយតុក្កតា សត្វឬក៏ជាមួយមនុស្ស

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចផ្គុំរូបពី៤ទៅ៥ផ្នែក

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

យល់ចំនួន២

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចគូសរង្វង់មូលដោយប្រើខ្មៅដៃឬខ្មៅដៃពណ៌

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បើកទំព័រសៀវភៅម្តងមួយៗ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

សង់ប្លុក(blocks)ដាក់ត្រួតលើគ្នាចាប់ពី៦ឡើងទៅ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បើបិទគម្របក្រឡឬបើកទាញទ្វារ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Fill the form and see the results!

Your Child at 3 Years KH

%%personality%%

%%description%%

%%personality%%

%%description%%

Loading...

របៀបនៃការលេងការរៀនការនិយាយការធ្វើសកម្មភាពនិងការធ្វើចលនាអាចផ្តល់នូវតម្រុយសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងការលូតលាស់របស់កុមារ។ តម្រុយសំខាន់ៗនៃការអភិវឌ្ឍទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលកុមារអាយុ៣ឆ្នាំភាគច្រើនអាចធ្វើបាន។

កត់សម្គាល់ចំណុចសំខាន់ៗនៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកនៅរយៈពេលចុងក្រោយនៃអាយុ៣ឆ្នាំ។តាមដានពីជំហាននៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកដើម្បីឲ្យដឹងពីសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់។