កុមារនៅរយៈពេល២ឆ្នាំ

​កុមារនៅរយៈពេល២ឆ្នាំ

ធ្វើត្រាប់តាមមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាពិសេសមនុស្សធំ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បញ្ចេញអារម្មណ៍រំជើបរំជួលនៅពេលនៅជាមួយក្មេងដ៏ទៃទៀត

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្ហាញពីឯករាជភាព

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បង្ហាញអត្តចរិករឹងរូសដូចជាធ្វើសកម្មភាពដែលប្រាប់មិនឲ្យធ្វើអ្វីមួយ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាប់ផ្តើមលេងក្បែរក្មេងៗដ៏ទៃទៀតឬរួមបញ្ចូលក្មេងដ៏ទៃទៀតនៅក្នុងល្បែង​ដេញចាប់។

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចង្អុលទៅកាន់រូបភាពដែលអ្នកនិយាយ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ស្គាល់ពីឈ្មោះមនុស្សជិតសិ្នតនិងឈ្មោះនៃសរីរាង្គ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

និយាយជាឃ្លាឃ្លោងដោយប្រើពី២ទៅ៤ពាក្យ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ធ្វើតាមបញ្ចាងាយៗ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

និយាយតាមពាក្យដែលខ្លួនបានឮ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចង្អុលទៅរូបភាពនៅពេលអានសៀវភៅ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ស្វែងរកវត្ថុទោះបីជាលាក់នៅក្រោមច្រើនជាន់ក៏ដោយ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាប់ផ្តើមបែងចែកប្រភេទពណ៌និងរូបធរណីមាត្រ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

បំពេញឃ្លាឬពាក្យចួននៅក្នុងសៀវភៅដែលធ្លាប់អាន

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

លេងល្បែងសំដែងងាយៗ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

សាងសង់អគារដោយប្រើប្លុក​(Blocks)ចាប់ពី៤​ឡើងទៅ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

អាចប្រើដៃឆ្វេងច្រើនជាងដៃស្តាំឬដៃស្តាំច្រើនជាងដៃឆ្វេង

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ធ្វើតាមបញ្ចាដែលមាន២ជំហានដូចជាដោះស្បែកជើងហើយយកវាទៅទុក

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

និយាយពីឈ្មោះរបស់រូបភាពនៅក្នុងសៀវភៅដូចជាឆ្មាឆ្កែ

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ឈរចំទើតជើង

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ទាត់បាល់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

ចាប់ផ្តើមរត់

បាទ/ចា
អត់ទេ

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Fill the form and see the results!

Your Child at 2 Years KH

%%personality%%

%%description%%

%%personality%%

%%description%%

Loading...

របៀបនៃការលេងការរៀនការនិយាយការធ្វើសកម្មភាពនិងការធ្វើចលនាអាចផ្តល់នូវតម្រុយសំខាន់ៗជាច្រើននៅក្នុងការលូតលាស់របស់កុមារ។ តម្រុយសំខាន់ៗនៃការអភិវឌ្ឍទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលកុមារអាយុ២ឆ្នាំភាគច្រើនអាចធ្វើបាន។

កត់សម្គាល់ចំណុចសំខាន់ៗនៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកនៅរយៈពេលចុងក្រោយនៃអាយុ២ឆ្នាំ។តាមដានពីជំហាននៃការលូតលាស់របស់កូនអ្នកដើម្បីឲ្យដឹងពីសមត្ថភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់។