ខ្វះការផ្ចង់អារម្មណ៍ (ADHD)

By |2021-05-29T22:00:38+07:00April 25th, 2021|Categories: Special Education Cambodia - Khmer|Tags: , , , , , , , , , , , |

ខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ តើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណា?សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមកនិយាយពីវិធីងាយៗដែលយើងអាចជួយទៅដល់កុមារដែលមានការលំបាកនៅក្នុងការយល់ចិត្តទុកដាក់។ វិធីសាស្រ្តទាំងនេះគេនិយមប្រើប្រាស់ជាមួយកុមារដែលមាន ADHD។ ចឹងយើងនឹងងាកមកមើល៥ចំនុចងាយៗទាំងអស់គ្នា។ [...]

អូទីសឹម

By |2021-05-08T20:36:20+07:00August 7th, 2020|Categories: Special Education Cambodia - Khmer, YouTube|Tags: , , , , , , , , , |

អូទីសឹមគឺជាពិការភាពពីកំណើតមួយនៅលើផ្នែកសរសៃប្រសាទដែលជាកត្តាបង្អាក់ការលូតលាស់នៅផ្នែកខួរក្បាល។ វាត្រូវបានកំណត់បានដោយកង្វះខាត់ជាក់ស្តែងទៅលើ៣ផ្នែកធំៗគឺទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមការប្រាស្រ័យទាក់ទងនិងឥរិយាបទ។កុមារនីមួយៗដែលមានអូទីសឹមមិនដូចគ្នានោះទេ។ពួកគាត់មានសមត្ថិភាពខុសៗដោយសារតែនៅលើវិសាគមពួកគាត់ស្ថិតនៅលើកម្រិតខុសៗគ្នាបើទោះបីជាកត្តាទាំងបីនេះជាកត្តាចម្បងក៏ដោយក៏កុមារដែលមានអូទីសឹមមានការលំបាករៀងៗខ្លួនដោយសារតែស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ផ្ទាល់តែម្តងគឺវាមានភាពខុសគ្នា។ កុមារដែលមានអូទីសឹមអាចមានចាប់ពីកម្រិតស្រាលទៅដល់កម្រិតធ្ងន់អាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពផ្ទាល់របស់គាត់ដែរបង្ហាញនឹងពឹងផ្អែកទៅលើដែនសញ្ញាទាំង៣។ហើយដែនសញ្ញាទាំង៣នេះផងដែរចាប់ផ្តើមបង្ហាញពីចន្លោះអាយុពី២ទៅ៣ឆ្នាំ។សព្វថ្ងៃ​នេះគេពុំទាន់កំណត់បានយ៉ាងជាក់លាល់ពីអត្តសញ្ញាណនឹងមូលហេតុនៃការបង្កឲ្យកុមារមានអូទីសឹមនោះឡើយ។ប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានអះអាងថាអូទីសឹមគឺជាកត្តាបង្ករមកពីសេនមិនមែនកត្តាបង្កឡើយដោយកង្វះខាត់នៃភាពកក់ក្តៅពីម្តាយនោះទេ។តែអ្វីដែរសំខាន់គឺគេសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៅលើផ្នែកខ្វះខាត់របស់ពួកគាត់ដែរឪពុកម្តាយគ្រប់រូបគួរតែជួយគាំទ្របន្ថែមដើម្បីឲ្យកង្វះខាត់ទាំងនេះបានប្រសើរឡើងជាងមុន។ [...]

Go to Top