តើអ្នកជាម្តាយឪពុកបែបណា?

តើអ្នកជាម្តាយឪពុកបែបណា?

១. អ្នកចង់ឲ្យកូនរបស់អ្នកក្លាយជាក្មេងដែលមានភាព
រាក់ទាក់រួសរាយ
ស្រគត់ស្រគំ

Correct!

Wrong!

២.អ្នកចង់ឲ្យកូនរបស់អ្នកក្លាយជាក្មេងដែលមានភាព
វៃឆ្លាត
ល្អស្អាត

Correct!

Wrong!

៣.អ្នកចង់ឲ្យកូនរបស់អ្នកក្លាយជាក្មេងដែលមាន
អាកប្បកិរិយាល្អ
ចេះគិតពិចារណា

Correct!

Wrong!

៤.អ្នកចង់ឲ្យកូនរបស់អ្នកក្លាយជាក្មេងដែលមានភាព
ច្នៃប្រឌិតខ្ពស់
កំប្លែង

Correct!

Wrong!

៥.អ្នកចង់ឲ្យកូនរបស់អ្នកក្លាយជាក្មេងដែលមានភាព
សុភាពទន់ភ្លន់
ស្មោះត្រង់

Correct!

Wrong!

៦.អ្នកចង់ឲ្យកូនរបស់អ្នកក្លាយជាក្មេងដែលបង្ហាញពី
ការស្រឡាញ់
ការប្តេជ្ញាចិត្ត

Correct!

Wrong!

៧.អ្នកចង់ឲ្យកូនរបស់អ្នកក្លាយជាក្មេងដែលមានភាព
ល្បីល្បាញ
សាមញ្ញ

Correct!

Wrong!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

តើអ្នកជាម្តាយឪពុកបែបណា?

%%personality%%

%%description%%

%%personality%%

%%description%%

Loading...